ویدئو: فکر می کنید گذشته گرا، حال گرا و یا آینده گرا هستید؟ کدام یک بهینه است؟

بر اساس موضوع «دیدگاه های زمانی» همه ما تجربیات خود را با توجه به حوزه های زمانی مختلف تقسیم بندی می کنیم. این حوزه های زمانی گاهی به یک سوی خاص متمایل شده و تصمیمات و عمل ما را تحت تاثیر قرار می دهد. از این رو شناخت انواع حوزه های زمانی و بهینه ترین حالت های آن بسیار مهم است. از اینرو در ویدئو جذابی که در ادامه می آید، پروفسور زیمباردو از اساتید برجسته روانشناسی دانشگاه استنفورد، به معرفی انواع حوزه های زمانی و بهینه ترین آن ها پرداخته است.

ارسال دیدگاه های شما :
تصویر جدید

لیست نظرات

نظری ثبت نشده است.